Hebreeuws & Jodendom

Deze website is onderworpen aan een auteursrechtclausule en aan een exoneratieclausule.

Auteursrechtclausule © Universiteit Gent

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Universiteit Gent. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Exoneratieclausule

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan de Universiteit Gent niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.
De Universiteit Gent is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door de Universiteit Gent gegarandeerd worden en de Universiteit Gent kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

^top

 

This website is subject to a copyright clause and an exoneration clause.

Copyright clause © Ghent University

All texts and illustrations on this website as well as the lay out and the functionality of this website are protected by copyright. The texts and illustrations can be printed for private use; distribution is permitted only after authorisation of Ghent University. Quotations are allowed provided that you always refer to the valid source. Reproductions are permitted provided that you always refer to the valid source, unless for commercial aims, in which case reproduction, even with source indication, it is not allowed.

Exoneration clause

The publication of official texts (legal texts, decrees, regulations,...) on this website has no official character. In case of differences between the electronic text and the published text the published text prevails, unless differently stated. In spite of all efforts Ghent University cannot guarantee that the information on this website is up-to-date, correct and complete.
Ghent University is not responsible for the information on this website and cannot be held responsible for the conceivabe disadvantageous impact of possible inadequacy or incompletion of the data on this website. Some documents and multimedia sequences on this website contain references to or suggestions for information of other legal persons. The relevance, topicality, the correctness and the completeness of this external information cannot be assured by Ghent University and Ghent University cannot be held responsible for the conceivable disadvantageous impact of the possible irrelevance, inadequacy or incompletion of the external information. No rights can be derived from the data on this website.

^top